Шлях на сайті

Біологія і екологія 10 клас. ЗМІСТ

Тема 1. Біорізноманіття

1  Біорізноманіття. Сучасна система органічного світу.  Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів.  Біорізноманіття як наслідок біологічної еволюції.

 

3  Царство бактерії: поширеність, будова, життєдіяльність, значення в природі та в житті людини. Мікробіологічна промисловість. Біотехнології

4   Археї – особливості будови і процесів життєдіяльності.  Порівняння архей і  бактерій

5   Загальна характеристика рослин. Відділи рослин.  Тканини рослин.

6    Відділ покритонасінні. Особливості однодольних та дводольних.

7    Систематика тварин. Безхребетні. Тип Членистоногі.

8  Тваринний світ. Тип Хордові

 9  Царство  Гриби – царство на межі царств.

10  Сучасні критерії виду. Навчальний проект Складання характеристики виду за видовими критеріями

11  Лабораторна робота № 1. Визначення таксономічного положення виду  в системі органічного світу

12 Неклітинні форми життя. Віруси. Будова та життєві цикли.  Відкриття вірусів - завдання

13  Біологічне значення  вірусів. Профілактика вірусних захворювань

14   Неклітинні форми життя. Пріони. Віроїди

 

1  Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок. Методи вивчення біосистем.  Фундаментальні  властивості живого.  Міждисциплінарні зв’язки біології та екології. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

 

 

 

Тема 3. Збереження і реалізація генетичної інформації. Спадковість

1. Організація спадкового матеріалу еукаріотів. Геном. ГениАльтернативний спласінг

2.  Властивості генетичного коду

3. Експрессія генів. Біосинтез білка

4. Основні поняття генетики.

5. Перший і другий закони Г.Менделя

 

 

Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки. 1 і 2 закони Г. Менделя. Аналізуюче схрещування

5. Моногібридне схрещування. 1 і 2 закони Г.Менделя. Повне домінування

6. Кодомінування. Успадкування груп крові.

7. Третій закон Менделя. Закон незалежного успадкування.

8. Розв'язування задач і вправ з генетики

9. Практична робота № 2

10 Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю.

11. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Кросинговер.

12 Генеалогічний метод. Успадкування ознак у людини

 

 

 

Тема  2. Обмін речовин та енергії

1  Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем.  Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів.

2  Фотосинтез, механізм протікання та регуляція

3  Хемосинтез. Порівняння Хемосинтезу і фотосинтезу

4  Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією.  Анаеробне дихання

5  Аеробне дихання, механізм процесу та його регуляція.

6 Порівняння процесів фотосинтезу і дихання.

7  Вуглеводи:  огляд будови й біологічної ролі. Пластичний обмін

8  Ліпіди: огляд будови й біологічної ролі. Пластичний обмін

9  Білки, будова і функціїОбмін білків в організмі

10  Ферменти. Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму. 

11 Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин. Вітаміни, їх роль в обміні речовин

12   Практичні роботи № 1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини

13 Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин.

14  Значення якості питної води для збереження здоров’я людини

15  Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини. 

 

Вінницький національний медичний університет ім М.І.Пірогова Методичка№ 2 (Біологія з основами генетики)

МОНУ Дніпродзержинський державний технічний університет. О.Ю. Філімоненко. Конспект лекцій з дисципліни "Генетика" для студентів напряму 6.051401 "Біотехнологя"

 

Нові статті

:)

Зображення відсутні

Найпопулярніші